©2014-2017, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 57 Đường Vị Hoàng- Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849315 Fax: (0350) 3867059.